Zásady ochrany osobních údajů

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:
SD MONT s.r.o.
Místo podnikání: Husitská 89/41, 130 00 Praha
IČ: 28339495
(dále jen „správce“)

V rámci své činnosti provádí správce, který je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

  • Smluvní vztahy s dodavateli a odběrateli
  • Smluvní vztahy s hosty

Informace o zpracování osobních údajů:

Právním základem pro zpracování osobních údajů ve vztahu k účelu zpracování uvedenému výše je podle čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR nezbytnost pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů a dále splnění povinností stanovených právními předpisy.

Při zpracování osobních údajů u správce nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platnými obecně závaznými právními předpisy.

Máte právo:

  • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u správce jsou nepřesné),
  • požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste správci poskytl/a,
  • podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Svá práva vůči správci uplatňujte cestou kontaktního místa subjektů údajů.

Kontaktní místo subjektů údajů:
E-mail: knehyne@post.cz